Ваучери за субвенционисано коришћење смештаја у домаћем туризму у вредности од 5000 динара


Влада Републике Србије и Министарство трговине, туризма и телекомуникација су донели Уредбу којом се прописују правила за добијање бесплатних ваучера за субвенционисање коришћење смештаја у циљу подстицања развоја домаћег туризма за 2020. годину.

Информације о бесплатним ваучерима

 • Ваучер у вредности од 5000 динара може се искористити само за плаћање услуга смештаја у трајању од најмање 5 дана.
 • Један корисник може искористити само један ваучер током једне календарске године.
 • Ваучер се може искористити у објектима изван града, општине, односно места пребивалишта корисника ваучера. Ваучер се не може користити у објектима на територији градова Београда и Новог Сада осим ако објекти не пружају услуге превенције, лечења и рехабилитације.
 • Ваучером се не могу плаћати храна, пиће, здравствене и друге услуге, боравишна такса и слично.
 • Ваучер се мора искористити закључно са 20. новембром 2020. године.
 • Пријава за ваучер се подноси на шалтерима ЈП ”Пошта Србије” најкасније 30 дана пре првог дана коришћења резервисаног аранжмана. Број ваучера је ограничен. Рангирање пријава ће се вршити на основу времена пријема истих на шалтерима ЈП “Пошта Србије“. Због тога је неопходно резервацију смештаја и подношење пријаве урадити што пре.
 • Корисник ваучера је дужан да ваучер користи лично. Ваучер се може искористи искључиво у угоститељском објекту у ком је извршена резервација. Име угоститељског објекта биће одштампано на самом ваучеру.
 • Уколико укупна цена пружене услуге смештаја прелази износ ваучера, корисник ће разлику доплатити сопственим средствима.
 • По завршетку коришћења услуга смештаја угоститељ је у обавези да кориснику изда фискални исечак или посебан рачун (ако услугу пружа физичко лице) за пружене услуге.

Ко има право на бесплатни ваучер?

 • Запослени чија примања не прелазе износ од 60.000 динара месечно.
 • Пензионери.
 • Лица на евиденцији Националне службе за запошљавање.
 • Корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује социјална заштита или законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање.
 • Ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рада чија примања не прелазе износ од 60.000 динара месечно.
 • Корисници права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу.
 • Носиоци активног породичног пољопривредног газдинства који су се изјаснили да се бави искључиво пољопривредом (уписани у Регистар пољопривредних газдинстава).

Како добити бесплатни ваучер за 2020. годину?

 • Неопходно је извршити резервацију смештаја код угоститеља за жељени датум и дужину трајања аранжмана. Угоститељ даје потврду о резервацији смештаја коју је потребно приложити приликом пријаве за ваучер. Као потврда о резервацији прихватаће се и потврда која је послата електронским путем, као емаил или скенирани документ, потписан од стране угоститеља. Потврда треба да садржи период резервације и име и презиме лица на кога гласи
 • Потребно је преузети и попунити пријаву за ваучер. Пријаву треба попуњавати читко и обавезно је потписати. Образац пријаве се може преузети овде: Образац пријаве за ваучере.
 • Уз пријаву се обавезно стављају на увид и следећи докази:
  • Пензионери стављају на увид фотокопију решења о оствареном праву на пензију или оригинал пензионог чека односно други оригинални документ (оверени извод, потврда и сл.) који издаје банка са територије Републике Србије, а који потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију.
  • Запослена лица са примањима стављају на увид оригинал потврде о запослењу и оствареној заради или исплатни листић за претходни месец.
 • Корисник ваучера пријаву подноси лично на шалтерима ЈП ”Пошта Србије” и ставља на увид, односно прилаже потребну документацију (потврду о резервацији, личну карту или пасош, а за пензионере и запослена лица и изнад наведену документацију). Пријаве се посносе најкасније 30 дана пре почетка реализације аранжмана.
  • Изузетно, за кориснике права на додатак за помоћ и негу другог лица и ратне војне инвалиди, као и цивилне инвалиде рата подношење пријаве и стављање на увид потребне документације може извршити друго лице.
  • За малолетно или пословно неспособно лице пријаву подноси законски заступник (родитељ, односно старатељ).
 • Пријављеним лицима, која су стекла право на ваучер, Министарство, преко, ЈП “Пошта Србије“, доставља ваучере, лично на адресу.

Листа смештаја на Златару у којима можете искористити ваш бесплатни ваучер за 2020. годину

У наставку су излистани смештаји на територији општине Нова Варош и туристичке зоне Златара у којима можете искористити ваш ваучер. За резервацију смештаја и отпочињање процедуре добијања ваучера контактирајте нас на број телефона 061 60 25 300.

Смештаји на Златару

Смештаји у Новој Вароши

Смештаји на Увачком језеру

Смештаји на Златарском језеру