Шаргарепа за бољи тов говеда

politika.rs ( Бранко Пејовић) 12. март 2018. године Пољопривреда Коментари

Zlatarinfo logo Ilustracija/ smedia.rs

По товном грлу државна субвенција је 10.000 динара, а оваквим начином исхране, у односу на трошак концентрата, сточар Ратко Луковић прави уштеду од 20.000 по грлу.

Бо­ри се сто­чар­ство за оп­ста­нак у на­шим се­ли­ма, до­ви­ја­ју се до­ма­ћи­ни да сто­ку пре­хра­не и про­да­ју, а о то­ме ка­ко се го­ве­да мо­гу бо­ље то­ви­ти од­не­дав­но по­сто­ји и па­тент при­ја­вљен За­во­ду за ин­те­лек­ту­ал­ну сво­ји­ну. При­ја­вио га је сто­чар и из­да­ва­лац сме­шта­ја у се­о­ском ту­ри­зму Рат­ко Лу­ко­вић (42) из Ак­ма­чи­ћа код Но­ве Ва­ро­ши, ко­ји је, ка­ко ка­же, хра­не­ћи сво­ја гр­ла про­ве­рио оправ­да­ност тог про­на­ла­ска.

У „Гла­сни­ку ин­те­лек­ту­ал­не сво­ји­не” по­ме­ну­тог за­во­да у об­ја­ви при­ја­ве овај па­тент се во­ди под име­ном „Спе­ци­фич­на струк­ту­ра ис­хра­не ју­на­ди у за­тво­ре­ном то­ву уз ис­кљу­чи­во ко­ри­шће­ње ком­би­но­ва­не ка­ба­сте биљ­не хра­не”, уз по­дат­ке о ауто­ру Лу­ко­ви­ћу. О про­на­ла­ску украт­ко пи­ше да се ком­би­на­ци­јом мле­ве­ног зр­на и жи­та­ри­ца у ис­хра­ни са по­вр­ћем по­сти­же зна­чај­но по­ве­ћа­ње днев­ног при­ра­ста: „Уко­ли­ко ју­над, у про­се­ку по гр­лу, днев­но уно­се у ор­га­ни­зам ве­ћу ко­ли­чи­ну, од шест ки­ло­гра­ма, жи­та­ри­ца он­да се по­ве­ћа­ва про­це­нат по­вр­ћа, а уко­ли­ко уно­се ма­ње од то­га он­да се сма­њу­је про­це­нат по­вр­ћа да би се до­био нај­бо­љи при­раст.”

Шта је то, у ства­ри, сто­чар из Ак­ма­чи­ћа осми­слио да то­ви сво­ју сто­ку? У шар­га­ре­пи је ту ино­ва­ци­ја, ре­као нам је Рат­ко Лу­ко­вић, ко­ји има че­ти­ри кра­ве, 10 ко­за, сви­ње, жи­ви­ну. 

Ратко Луковић у свом домаћинству у Акмачићима (foto: лична архива)

– Га­јио сам шар­га­ре­пу ко­ја је код ме­не на 1.100 ме­та­ра над­мор­ске ви­си­не ро­ди­ла до­бро, би­ло је и те­шких 1,2 ки­ло­гра­ма у јед­ном ко­ре­ну. Пи­тао сам се ка­ко ве­ће ко­ли­чи­не мо­гу да ис­ко­ри­стим, па ис­тра­жи­вао пра­ве­ћи ор­ган­ску сточ­ну хра­ну ме­ша­њем шар­га­ре­пе са пше­ни­цом. Кад се по­ме­ша три ки­ло­гра­ма пше­ни­це са три ки­ло­гра­ма шар­га­ре­пе до­би­је се бр­жи тов го­ве­че­та, при­раст од јед­ног ки­ло­гра­ма ме­са жи­ве ва­ге. А за то би би­ло по­треб­но шест ки­ло­гра­ма кон­цен­тра­та, дво­стру­ко ску­пљег. При то­ме, не до­ла­зи до опа­сног на­ди­ма­ња сто­ке. У па­тен­ту, на­рав­но, има и по­слов­них тај­ни. Ова ком­би­на­ци­ја пше­ни­це и шар­га­ре­пе да­је се ју­на­ди­ма и би­ко­ви­ма, а кра­ва­ма не сме, јер од ка­ро­те­на мле­ко до­би­ја жу­ту бо­ју, а то ути­че и на кр­во­ток жи­во­ти­ње, ка­ко пи­ше у из­ве­шта­ју фран­цу­ског ин­сти­ту­та ко­ји је ово про­у­ча­вао – об­ја­шња­ва Лу­ко­вић.

Же­ле­ћи да ово и дру­ги при­ме­не, ре­шио је да као па­тент при­ја­ви За­во­ду за ин­те­лек­ту­ал­ну сво­ји­ну. Учи­нио је то у фе­бру­а­ру про­шле го­ди­не, на сај­ту за­во­да об­ја­вље­но је у де­цем­бру. – На­дам се да ће не­ки ин­сти­тут да узме и из­вр­ши огле­де, те ура­ди ли­цен­цу мог про­на­ла­ска. Обра­тио сам се и Вла­ди Ср­би­је по­ну­див­ши да не­ка на­ша ин­сти­ту­ци­ја ово про­ве­ри и по­том Ср­би­ја без на­док­на­де за­др­жи пра­во при­ме­не ли­цен­це, а ја да до­би­јем ела­бо­рат ре­зул­та­та ка­ко бих мо­гао дру­гим др­жа­ва­ма да по­ну­дим. По јед­ном тов­ном гр­лу др­жав­на суб­вен­ци­ја је 10.000 ди­на­ра, а ова­квим на­чи­ном ис­хра­не у од­но­су на тро­шак кон­цен­тра­та ја пра­вим уште­ду од 20.000 по гр­лу – ра­чу­на овај сто­чар.

Рат­ко је за­вр­шио сред­њу ма­шин­ску шко­лу и ду­го је као ар­ми­рач ра­дио код нас, у Ру­си­ји и Еква­то­ри­јал­ној Гви­не­ји. За­ра­ђе­но ула­же у град­њу обје­ка­та за се­о­ски ту­ри­зам: за­јед­но са ро­ди­те­љи­ма и по­ро­ди­цом свог бра­та ство­рио је ту­ри­стич­ко ет­но-до­ма­ћин­ство са три ва­ја­та и дру­гим са­др­жа­ји­ма ов­де у Ак­ма­чи­ћи­ма крај пре­ле­пог Увач­ког је­зе­ра. Има­ју и свој сајт. Ту­ри­сти им до­ла­зе, али ни од по­љо­при­вре­де Лу­ко­ви­ћи не од­у­ста­ју. По­сао би још бо­ље ишао да њи­хо­во ве­ков­но има­ње ни­је пре де­це­ни­ју про­гла­ше­но де­лом Спе­ци­јал­ног ре­зер­ва­та „Увац”, што им, ка­же Рат­ко, оне­мо­гу­ћа­ва да до­би­ју гра­ђе­вин­ску до­зво­лу и кон­ку­ри­шу за суб­вен­ци­је, кре­ди­те и дру­гу по­моћ.

Желите да дате своје мишљење о овој вести? Напишите га у коментарима испод.


Коментари

Коментари који садрже псовке, увредљиве, вулгарне, претеће, расистичке или шовинистичке поруке биће обрисани. Мишљења изнета у коментарима су мишљења аутора коментара и НЕ ОДРАЖАВАЈУ ставове редакције портала. Слањем коментара прихватате горе наведене услове и услове наведене у Правилима и условима коришћења портала.